Line ID :
@ptlogis
Call Us :
061-951-6544

ดำเนินพิธีการศุลกากร ขาเข้า-ขาออก

PT-LOGISTIC > ดำเนินพิธีการศุลกากร ขาเข้า-ขาออก
ดำเนินพิธีการศุลการ ขาเข้า และขาออก

ในการนําเข้า หรือส่งออกสินค้า ผู้นําเข้า หรือผู้ส่งออกเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กําหนดไว้ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยมีความจำเป็นในการจัดเตรียมเอกสาร และปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการนําเข้า หรือส่งออกสินค้า

ทั้งนี้ผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออก อาจจะไม่มีความชำนาญในด้านข้อกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กําหนดไว้ อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย

ทางบริษัทฯจึงทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้นำเข้า หรือส่งออกในการจัดเตรียมเอกสาร และดำเนินพิธีการศุลกากรตามข้อกฎหมาย ระเบียบต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว

 เอกสาร และขั้นตอนในการนำเข้า หรือส่งออกสินค้า มีโดยสังเขป ดังนี้

  1. ใบขนสินค้าขาเข้า(ขาออก) และเอกสารอื่นที่ให้ใช้แทนใบขนสินค้าขาเข้า(ขาออก)
  2. เอกสารที่ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําใบขนสินค้าขาเข้า(ขาออก)
  3. การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อปฏิบัติพิธีการนําเข้า(ส่งออก)สินค้า
  4. การชําระภาษีอากร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือตรวจสอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้น รบกวนคุณลูกค้าเตรียมข้อมูลเบื้องต้นดังนี้

  ที่อยู่ ต้นทาง/ปลายทางที่จะจัดส่งสินค้า

  รายละเอียดสินค้า เช่นสินค้าคืออะไร เอาไว้ทำอะไร รูปภาพสินค้า

  รายการสินค้า หรือ อินวอยสินค้า

  จำนวนสินค้า ขนาดสินค้า และน้ำหนักสินค้า