Line ID :
@ptlogis
Call Us :
061-951-6544

เงื่อนไขการให้บริการ

PT-LOGISTIC > เงื่อนไขการให้บริการ
เงื่อนไขการใช้บริการ
  1. บริษัทฯไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ผลิต หรือร้านค้าใด ๆทั้งสิ้น ดังนั้นหากผู้ผลิตหรือร้านค้าทำผิดสัญญาซื้อขาย บริษัทฯไม่มีส่วนในการรับผิดชอบ

2. บริษัทฯไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ผลิต หรือร้านค้าใด ๆทั้งสิ้น ดังนั้นหากผู้ผลิตหรือร้านค้าทำผิดสัญญาซื้อขาย บริษัทฯไม่มีส่วนในการรับผิดชอบ

3. พนักงานของทางบริษัทฯไม่มีอำนาจในการให้สัญญา หรือกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ สัญญา และเงื่อนไขต่างๆจะมีผลก็ต่อเมื่อเป็นเอกสาร ที่มีการลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเท่านั้น

4. ปัญหาความล่าช้าที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง เช่นภัยธรรมชาติอุบัติเหตุ และความล่าช้าจากพิธีการศุลกากร เป็นต้น จนทำให้เกิดการส่งสินค้าล่าช้ากว่ากำหนด ลูกค้าไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้

5. การเคลมความเสียหาย/สูญหาย วงเงินการชดใช้คือตามมูลค่าสินค้าที่เสียหาย/สูญหาย แต่ไม่เกินยอดขนส่งสินค้าในรอบที่เกิดการเสียหาย/สูญหาย โดยสินค้าจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตัวสินค้า และเหมาะสมกับการขนส่งระหว่างประเทศ (สินค้าที่แตกหักง่าย เช่นแก้ว กระเบื้อง เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันความเสียหาย หากเกิดความเสียหาย ทางบริษัทฯไม่รับเคลมทุกกรณี)

6. หากลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงสินค้า หรือรายละเอียดการขนส่งต่างๆ โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า หรือมีเจตนาปกปิด จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ หรือมีค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงจากใบเสนอราคาของทางบริษัทฯ ลูกค้าจะต้องยอมรับในค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงนั้นเอง

7. หากสินค้ามีการชำรุด, เสียหาย หรือสูญหาย กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที หรือภายใน 3 วันทำการ นับจากวันรับสินค้า หากเกินเวลาที่กำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

8. หากลูกค้าได้ทำการรับใบเสนอราคา และ/หรือ ใช้บริการของทางบริษัทฯแล้ว ถือว่าลูกค้าได้รับทราบ และยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆทุกรณี

9. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนเปลงเงื่อนไขบางประการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ข้อสรุป และข้อตัดสินต่างๆจากบริษัทฯ ถือว่าเป็นข้อยุติข้อสรุปโดยสมบูรณ์