Line ID :
@ptlogis
Call Us :
061-951-6544

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า หรือส่งออกสินค้ากับกรมศุลกากร ต้องจัดเตรียมเอกสารดังนี้

PT-LOGISTIC > Uncategorized > ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า หรือส่งออกสินค้ากับกรมศุลกากร ต้องจัดเตรียมเอกสารดังนี้
  • กุมภาพันธ์ 25, 2019

การยื่นขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า หรือส่งออกสินค้ากับกรมศุลกากร ต้องจัดเตรียมเอกสารดังนี้

?กรณีบุคคลธรรมดา
บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชน
.
?กรณีนิติบุคคล
1. สำเนาหนังสือรับรอง อายุไม่เกิน 6 เดือน
2. สำเนา ภพ. 20
3. หนังสือรับรองตราสำคัญของบริษัท (บอจ.3) หรือ ห้างหุ้นส่วน (หส.2)
4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามและ บัตรประชาชนตัวจริง
5. สำเนาบัญชีธนาคารออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันหน้าแรก และหน้าเดินบัญชีแสดงรายการย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน

โดยเอกสารทั้งหมด ต้องจัดเตรียมสำเนาจำนวน 2 ชุด

อย่างไรก็ตาม หากไม่สะดวกที่จะดำเนินการขึ้นทะเบียนกับระบบ Paperless ด้วยตัวเอง ท่านสามารถมอบหมายให้ PT-LOGISTIC เป็นตัวแทนในการดำเนินการศุลกากรแทนท่านได้