• กุมภาพันธ์ 22, 2019

การลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากร

ผู้ประกอบการ หรือบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ หรือส่งออกสินค้าไปยังประเทศอื่นๆ มีความจำเป็นจะต้องขึ้นทะเบียนผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออก กับทางกรมศุลกากร

ทั้งนี้เพื่อเป็นการลงประวัติของผู้นำเข้า/ส่งออกรายนั้นๆไว้ในระบบของกรมศุลกากร เพื่อความสะดวกในการปฎิบัติงานในด้านต่างๆ รวมทั้งการตรวจสอบประวัติย้อนหลัง

หลังจากผู้นำเข้า/ส่งออกได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับบัตรประจำตัวผู้นำเข้า/ส่งออก อย่างไรก็ตามในภายหลัง กรมศุลกากรได้พัฒนาระบบการทำงาน มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับระบบทะเบียนเป็นผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก ทำให้

ปัจจุบันข้อมูลของผู้นำเข้า/ส่งออกจะถูกบันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ จึงทำให้ผู้นำเข้า/ส่งออกไม่จำเป็นต้องมีบัตรประจำตัวอีกต่อไป ซึ่งเรียกระบบนี้ว่า PAPERLESS

ข้อดีของระบบ Paperless

  • ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรจากการใช้เอกสารจำนวนมากในการเดินพิธีการศุลกากร
  • ลดเวลาในการดำเนินการลงได้มาก รวมถึงสามารถลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์รับรองใบขนได้เลยผ่านระบบออนไลน์
  • เป็นระบบที่รวมข้อมูลการขนส่งจากหลายฝ่ายมาตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลไว้อย่างเป็นระเบียบก่อนที่จะประยุกต์ใช้และพัฒนาเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต
  • มีการเข้ารหัสข้อมูลที่ส่งทำให้ข้อมูลมีความปลอดภัยมากขึ้น

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการลงทะเบียน Paperless

เอกสารต้องใช้อย่างละ 2 ชุด โดยภาพถ่ายต้องชัดเจนและเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

กรณีบุคคลธรรมดา

  1. บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชน

กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรอง อายุไม่เกิน 6 เดือน
  2. สำเนา ภพ. 20
  3. หนังสือรับรองตราสำคัญของบริษัท (บอจ.3) หรือ ห้างหุ้นส่วน (หส.2)
  4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามและ บัตรประชาชนตัวจริง
  5. สำเนาบัญชีธนาคารออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันหน้าแรก และหน้าเดินบัญชีแสดงรายการย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน (ในกรณีที่ต้องการใช้ธนาคารเพื่อการชำระภาษีและขอคืนเงินอากร)

อย่างไรก็ตาม หากไม่สะดวกที่จะดำเนินการขึ้นทะเบียนกับระบบ Paperless ด้วยตัวเอง ท่านสามารถมอบหมายให้ PT-LOGISTIC เป็นตัวแทนในการดำเนินการศุลกากรแทนท่านได้