Line ID :
@ptlogis
Call Us :
061-951-6544

INCOTERMS การส่งมอบสินค้า

PT-LOGISTIC > Uncategorized > INCOTERMS การส่งมอบสินค้า
  • มกราคม 30, 2019

CFR หรือ Cost and Freight

รูปแบบนี้จะคล้าย FOB โดยจะเพิ่มในส่วนค่ายกสินค้าขึ้นเรือ/เครื่องบิน และค่าระวางเรือ/เครื่องบิน ผู้ขายจะหมดภาระความรับผิดชอบเมื่อสินค้าขึ้นไปอยู่บนเรือ/เครื่องบินเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นผู้ซื้อจะรับความเสี่ยงในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการยกสินค้าลง จนสินค้าไปถึงมือของผู้ซื้อ (ข้อที่ 5-ข้อที่8)

ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางนั้น ผู้ขายไม่มีภาระความรับผิดชอบในส่วนนี้


CIF หรือ Cost Insurance and Freight

เหมือนกับ CFR แต่จะเพิ่มประกันสินค้าในระหว่างการเดินทาง อย่างไรก็ตามหากสินค้าเสียหาย หรือสูญหายนั้น ประกันจะชดใช้ให้เต็มจำนวนหรือไม่ ก็ขึ้นกับเงื่อนไขที่ทางผู้ขายได้ตกลงทำประกันไว้


DAT หรือ Delivered at Terminal

ผู้ขายรับผิดชอบจนสินค้าถึงประเทศปลายทางของผู้ซื้อ ณ ท่าเรือ/เครื่องบิน โดยผู้ขายรับผิดชอบค่ายกสินค้าลง (ข้อที่1-ข้อที่7) แต่ไม่รวมค่าภาษีฝั่งขาเข้าประเทศผู้ซื้อ

ส่วนผู้ซื้อรับผิดชอบตั้งแต่ส่วนของภาษีขาเข้า จนสินค้าไปถึงมือผู้ซื้อ


DAP หรือ Delivered at Place

ผู้ขายจะรับผิดชอบจนสินค้าถึงประเทศปลายทาง ณ ท่าเรือ/เครื่องบิน โดยไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนการเอาสินค้าลงจากเรือ/เครื่องบิน

ดังนั้นหากสินค้ามีความเสียหายระหว่างการเดินทาง ภาระความรับผิดชอบจะเป็นของผู้ขาย

จากนั้นผู้ขายจะรับช่วงความเสี่ยง และความรับผิดชอบ ตั้งแต่การนำสินค้าลงจากเรือ/เครื่องบิน จนสินค้าไปถึงมือผู้ซื้อ (ข้อ6-ข้อ8)


DDP หรือ Delivered Duty Paid

รูปแบบนี้ผู้ขายจะรับภาระ ความรับผิดชอบ ความเสี่ยงต่างๆเองทั้งหมด ตั้งแต่สินค้าออกจากโรงงาน จนเดินทางไปส่งถึงมือผู้รับ

เมื่อผู้ซื้อรับสินค้าแล้ว ผู้ขายก็จะหมดภาระความรับผิดชอบต่างๆ